1. Principala
  2. Ghid tehnic pentru Furnizori ( Operatori Economici )
  3. 11. Examinarea documentației la licitație și pregătirea ofertei comerciale

11. Examinarea documentației la licitație și pregătirea ofertei comerciale

După ce ați găsit pe platformă procedura de achiziție care vă interesează, trebuie să studiați documentația de atribuire publicată la compartimentul Documentele procedurii de achiziție, unde veți găsi cerințele și condițiile de participare care diferă de la o procedură la procedură, de la o instituție la alta. AC/EC publică un set de documente și pentru pregătirea corectă a ofertei trebuie să le analizați detaliat, deoarece ele sunt obligatorii:

1. Anunțul de participare  (denumirea procedurii, codul CPV, denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor, unitatea de măsură, cantitatea, specificațiile tehnice, suma estimativă a achiziției și separată pe loturi, termenii și condițiile de livrare/prestare/executare, documentele solicitate care fac parte din criteriile de calificare și selecție, termenul de valabilitate a contractului, termenul de valabilitate a ofertelor, metoda și condițiile de plată)                       

2. Documentația standard  (conține Anexe cu diferite modele de cereri, declarații, formulare specificații tehnice și specificații de preț, contract-model)                             

3. Anexe  (documente suplimentare/descriptive în care sunt indicate cerințe privind livrarea și montarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor)  

4. Caiet de sarcini  (reprezintă ansamblul cerinţelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanţii la procedura de achiziţie publică. El poate conţine şi cerinţe legate de calitate, obligaţii ale părţilor, garanţii şi termene aplicabile pentru livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări) 

5. DUAE  (Document unic de achiziţii european – document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie) 

6. Model de declarații  (după caz).  

Toate aceste documente, mai sus enumerate, le veți găsi în partea de jos a paginii, după cum se arată în exemplul de mai jos:                                        

Updated on October 18, 2023