8. Tipurile de tendere și perioadele acestora

8.1 TIPURILE de tendere/proceduri de achiziții publice:

Pe platforma achizitii.md pot fi plasate următoarele tipuri de tendere:

1.  ACHIZIȚII PUBLICE DE VALOARE MICĂ:

– FACTURĂ DE PLATĂ / CONTconform HG nr. 870 din 14-12-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică:

a) Autoritățile contractante – până la 50 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, au dreptul de a achiziționa direct bunuri, servicii și lucrări, în baza facturii de plată.

b) Entitățile contractante, în cazul în care valoarea achiziției nu depășește 100 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, au dreptul de a achiziționa direct bunuri, servicii și lucrări, în baza facturii de plată.

– CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE DE VALOARE MICĂ:

a) Autoritatea contractantă are dreptul să încheie contracte cu operatorul economic (Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice):

– pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 300 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

– pentru achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 375 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA) ;

– pentru achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 600 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA). 

b) Entitatea contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic, conform HG nr. 870 din 14-12-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

– pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 400 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

– pentru achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 1 000 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

– pentru achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 500 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA).

2. CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI (COP), conform art.57, alin. (1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice:

valoarea estimată a achiziţiei pentru bunuri şi servicii este cuprinsă între 300 000 de lei și 800 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

valoarea estimată a achiziţiei pentru lucrări este cuprinsă între 375 000 de lei și 2 000 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

3. LICITAȚIE PUBLICĂ (LP):

valoarea estimată a achiziţiei pentru bunuri şi servicii este mai mare de 800 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

valoarea estimată a achiziţiei pentru lucrări este mai mare de 2 000 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată (fără TVA);

8.2 PERIOADELE de desfășurare a procedurilor de achiziții publice:

Procedura de achiziție publică/tenderul are câteva perioade de desfășurare:

1. Perioada de clarificări / actualizare – este perioada în care potențialii ofertanți/candidați pot adresa întrebări direct autorității/entității contractante privind procedura/tenderul publicat pe platformă, accesând butonul Clarificări. Pot fi solicitate clarificări/explicații cu privire la documentația de atribuire publicată (Anunț de participare, Documentația standard, Anexe, Contractul-model etc.), și anume:

documentele de calificare și selecție solicitate în Anunțul de participare (declarații, certificate);

specificațiile tehnice a bunurilor/serviciilor solicitate în Anunțul de participare și Anexa nr. 22 a Documentației standard;

caietul de sarcini (prestare servicii, executare lucrări);

– anexe (documente suplimentare) în care sunt solicitate cerințe obligatorii sau suplimentare privind livrarea și montarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor;

termenele și condițiile de livrare a bunurilor, de prestare a serviciilor sau executare a lucrărilor. Inclusiv, la actele solicitate pentru livrare/prestare/executare;

metoda și condițiile de plată;

contract-model (Anexa nr. 24 din Documentația standard).

În cazul în care Autoritatea/Entitatea contractantă nu răspunde la toate întrebările adresate, tenderul va obține statutul Suspendat. După oferirea răspunsurilor, procedura va fi readusă la etapa Clarificărilor automat.

(!) Depunerea/adresarea întrebărilor se încheie cu 30 minute înainte de finalizarea perioadei de clarificare/actualizare. Această limitare a fost introdusă în sistem în scopul evitării întrebărilor în ultimele minute și suspendarea automată a procedurii.

Autoritatea/Entitatea contractantă, în perioada Clarificări, are posibilitatea să actualizeze/modifice informația în documentația de atribuire publicată în cazul în care apare necesitatea ca urmare a întrebărilor adresate pe platformă sau apariția unor necesități neplanificate. Este disponibilă redactarea procedurii și sunt permise efectuarea următoarele modificări:
 – adăugarea altor documente sau înlocuirea documentelor încărcate anterior;
 – majorarea termenelor;
 – modificarea denumirii/descrierii loturilor.

În cazul în care sunt efectuate modificări în documentația de atribuire publicată, veți observa că documentul inițial este șters cu o linie (exemplu: anunț de participare), iar supra lui este publicat documentul nou. Documentul inițial rămâne în continuare publicat și dacă veți dori să vedeți modificările efectuate aveți posibilitatea să-l redeschideți.

Modificarea documentelor procedurii de către AC în ultimele 48 de ore ale perioadei de Clarificare duce la o creștere automată cu 2 zile a termenilor perioadei de clarificări și 3 zile pentru perioada de depunere a ofertelor.

Alte modificări (valoarea bugetului, cantitatea de produse, adăugarea sau eliminarea loturilor, modificările din perioada de necesitate, micșorare terminilor, pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie, etc.) nu sunt posibile de efectuat după publicarea procedurii. Dacă este necesară modificarea acestora, atunci va fi trebui anulată procedura și publicată din nou.

Informațiile de contact despre reprezentantul părții contractante sunt prezentate pe pagina tenderului/procedurii.

Atenție:

Perioada de clarificări / actualizare este diferită, depinde de tipul de procedură și suma estimativă a achiziției. Ofertanții/candidații trebuie să urmărească cu atenție această perioadă la tenderele la care intenționează să participe, deoarece în această perioadă pot depune Contestație la Documentația de atribuire conform art. 83Depunerea contestaţiei” din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Contestații pot fi depuse doar la procedurile care sunt reglementate prin Legea 131/2015 privind achizițiile publice (cererea ofertelor de prețuri, licitație publică etc.).

(!) La procedurile privind achizițiile publice de valoare mică nu pot fi depuse contestații, deoarece potrivit art. 2, alin (4) a Legii 131/2015 ”Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern”.

2. Propunerea ofertelor – perioada în care ofertanții/candidații pot încarca OFERTA ce cuprinde:

  • propunerea tehnică (Anexa nr. 22 din Documentația standard);
  • propunerea financiară (Anexa nr. 23 din Documentația standard);
  • DUAE (Document unic de achiziţii european);
  • garanția pentru ofertă (dacă se solicită);
  • alte documente indicate de către Cumpărător (AC sau EC) în documentaţia de atribuire (declarații, certificate).

Documentele care vor fi încărcate trebuie să fie semnate obligatoriu digital/electronic. Pentru semnare poate fi utilizat site-ul https://msign.gov.md/ sau programul Moldsign Desktop Suite.

(!) În perioada Propunerea ofertelor aveți posibilitatea să vă retrageți oferta și să nu participați la tender/procedura de achiziție.

IMPORTANT: 

(!) Potrivit art. 37, alin (4) al Legii 131/2015Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.”

(!) Potrivit pct.58 al Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii ”Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă…”.

3. Licitație – oferă posibilitatea de a reduce costul/prețul ofertei încărcate inițial.

AC/EC poate anunța procedura de achiziție publică cu sau fără licitație electronică. Despre modul de desfășurare se indică pe platformă achizitii.md și în Anunțul de participare.

Tender fără licitație electronică – această procedură de achiziție publică se desfășoară fără licitație electronică. Oferta operatorului economic trebuie din start să conțină toată lista de documente solicitate obligatoriu în Anunțul de participare. Imediat după finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, toate propunerile încărcate în sistem vor fi deschise pe site.

Tender care se desfășoară cu licitație electronică:

În cazul în care tenderul este alcătuit din mai multe loturi, data și ora petrecerii licitației electronice sunt prezentate pe pagina fiecărui lot în parte.

În funcție de pasul minim de micșorare a ratei de licitație, veți avea 3 runde, în timpul cărora Ofertanții pot modifica valoarea ofertei.  Ei vor putea reduce prețul cu orice sumă mai mare sau egală de pasul minim de micșorare, orientându-se după ofertele concurenților. Pentru a modifica suma ofertei, fiecare participant are 1 minut per rundă. Între runde este pauză 30 secunde.

După finalizarea licitației electronice, operatorul economic (OE)/Ofertantul va prezenta formularul Specificații de preț (Anexa nr. 23 a Documentației standard) cu prețurile unitare actualizate, în conformitate cu suma finală licitată. Acest document va fi transmis la poșta electronică (e-mail) AC/EC. 

4. Evaluare: statutul tenderului după licitația electronică și perioada în care A/E contractantă analizează și evaluează oferta operatorului economic cu prețul cel mai scăzut, clasat pe I loc.

Analiza și evaluarea Ofertei propuse de OE are loc în mai multe etape:

a) documentele de calificare și selecție care au fost solicitate în documentația de atribuire;

b) analiza și evaluarea specificațiilor tehnice (Anexa nr. 22) și specificațiilor de preț (Anexa nr. 23);

c) analiza informației/clarificărilor/explicațiilor prezentate de către OE în conformitate cu scrisorile/solicitările AC/EC privind specificațiile tehnice sau anumiți parametri la bunurile propuse, clarificări cu privire la prestarea servicii sau de executare a lucrărilor, explicații privind prețul ofertei dacă este anormal de scăzut în comparație cu al altor concurenți etc…

(!) Potrivit art.69, alin (3) al Legii 131/2015 La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.”

După ce a fost analizată și evaluată oferta OE, AC îl desemnează pe platformă câștigător sau îl descalifică.

În cazul în care OE este descalificat, se trece la următorul ofertant, care până la aceasta etapă avea statut În așteptare, pentru a fi analizată și evaluată oferta lui.

d) documentelor justificative actualizate (exemplu: dovada că operatorul economic a îndeplinit obligațiunile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale,  cazier judiciar etc.). Aceste documente sunt prezentate dacă le solicită A/E contractantă.

e) înștiințarea/notificarea ofertanților – cine a fost desemnat câștigător și cine a fost descalificat, iar în ambele cazuri trebuie să fie indicate motivele care au stat la baza luării acestor deciziilor.

IMPORTANT: 

(!) Dacă în perioada Evaluarii ofertelor, Ofertantul a decis să-și retragă oferta sau nu dorește să semneze contractul de achiziții publice atribuit, atunci AC/EC are dreptul să îl penalizeze conform cadrului normativ în vigoare prin reținerea garanției pentru ofertă (dacă a fost solicitată).

(!) Daca Dvs. nu sunteți de acord cu decizia AC/EC puteți depune CONTESTAȚIE,  conform art. 83Depunerea contestaţiei” din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată este egală cu sau mai mare:

– 2 300 000 de lei pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;

– 90 000 000 de lei pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;

– 13 000 000 de lei pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice. enumerate în anexa nr. 2.

b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este mai mică decât pragurile indicate în punctul a).

(!) La procedurile privind achizițiile publice de valoare mică nu pot fi depuse contestații, deoarece potrivit art. 2, alin (4) a Legii 131/2015 ”Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern”.

Updated on October 22, 2023