1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Termenul de transmitere a răspunsurilor Autorității Contractante la solicitările de clarificări parvenite de la operatorii economici ?

Termenul de transmitere a răspunsurilor Autorității Contractante la solicitările de clarificări parvenite de la operatorii economici ?

Întrebare: Termenul de transmitere a răspunsurilor Autorității Contractante la solicitările de clarificări parvenite de la operatorii economici ?

Răspuns:

Articolul 35. Clarificări
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind:
a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de prețuri.
[Art.35 al.(1) modificat prin LP319 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.804; în vigoare 14.12.18]
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
[Art.35 al.(2) modificat prin LP319 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.804; în vigoare 14.12.18]
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare răspunsurile la orice solicitare de clarificare, însoţite de întrebările aferente, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, precum și de a publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.
(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai tîrziu de:
a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrînse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.

(5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. În cazul în care autoritatea contractantă decide transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare, aceasta are obligaţia de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel încît să se respecte termenele prevăzute la alin. (4). În acest caz, extinderea termenului de depunere a ofertelor nu extinde dreptul de a solicita clarificări.
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide candidaturile/ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul/invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a ofertelor, cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost extins în urma suspendării procedurii de atribuire.

Updated on January 21, 2019