1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Dacă la etapa de depunere a ofertelor AC a solicitat completarea DUAE, este necesar să solicite și prezentarea tuturor documentelor la care acesta face referire?

Dacă la etapa de depunere a ofertelor AC a solicitat completarea DUAE, este necesar să solicite și prezentarea tuturor documentelor la care acesta face referire?

Nu, la momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, AC acceptă documentul unic de achiziții european (DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte condiţiile stipulate la articolul 181. Prin urmare, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie înainte de atribuirea contractului. Cu toate acestea, conform art. 181, alin. (7) al Legii 131/15, AC poate solicită prezentare acelor documente justificative în orice moment pe durata desfăşurării procedurii, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Updated on December 27, 2018